free html site templates

REGULAMIN

§ 1

Zarząd Krajowy na podstawie § 23 pkt 2 pp. 10 powołuje Krajowy Klub Miłośników Historii i Zabytków Transportu SITK (w skrócie KKMHiZT)

§ 2

Zarząd Krajowy wyznacza przewodniczącego Krajowego Klubu MHiZT z grona aktywistów.

§ 3

Członkami KKMHiZT SITK są delegowani przez oddziały aktywni członkowie SITK zainteresowani rozwojem badań historii transportu w Polsce i ewidencjonowaniem zabytków tego działu gospodarki narodowej.

§ 4

1. Pracami KKMHiZT kieruje prezydium. Członkowie Klubu na I w kadencji zebraniu plenarnym wybierają zastępcę przewodniczącego, sekretarza i dwóch członków, którzy razem z przewodniczącym tworzą Prezydium.

2. Zebrania prezydium zwołuje przewodniczący według własnego uznania.

3. Protokoły posiedzeń prezydium i plenarnych zebrań sporządza sekretarz. 

4. Sekretarz jest odpowiedzialny za przekazywanie informacji z działalności Klubu.

5. Sekretarz sporządza roczne sprawozdanie z działalności Krajowego Klubu.

§ 5

1. Zebrania plenarne mogą być organizowane przez prezydium Klubu we współpracy z zainteresowanym oddziałem w terenie w porozumieniu z sekretarzem generalnym SITK 2 lub 3 razy w roku na podstawie uzgodnionego programu i preliminarza kosztów (w tym udział w dofinansowaniu przez Zarząd Krajowy). 

2. Wskazane jest, aby każde plenarne zebranie Klubu, było połączone ze zwiedzaniem obiektów zabytkowych, muzeów, skansenów itp.

§ 6

Zadaniem Krajowego Klubu MHiZT jest w szczególności:

popularyzowanie wiedzy o historii techniki i ochronie zabytków transportu.

upamiętnianie twórców techniki,

współpraca z instytucjami zajmującymi się historią techniki.

§ 7

Zadania swoje Krajowy Klub realizuje poprzez: 

wyszukiwanie i ewidencjonowanie zabytkowych obiektów, 

pobudzanie członków Stowarzyszenia do utrwalania pamięci osób zasłużonych, zachęcanie członków SITK do poznawania obiektów zabytkowych przez organizowanie wycieczek, organizowanie seminariów, konferencji naukowych, odczytów, wystaw, konkursów itp.

§ 8

1. Dla członków Krajowego Klubu oraz innych osób zasłużonych w działalności na rzecz ochrony zabytków transportu oraz w kultywowaniu historii techniki transportowej ustanowiona została odznaka "Przyjaciel Zabytków Transportu".

2. Tryb nadawania odznaki "Przyjaciel Zabytków Transportu" określa odrębny regulamin.

§ 9

1. Koszty rzeczowe, wynikające z działalności KKMHiZT pokrywa Zarząd Krajowy w oparciu o zatwierdzony przez sekretarz generalnego preliminarz.

2. Udział członków KK w zebraniach finansowany jest przez oddziały, które swoich członków delegowały.

§ 10

Na życzenie Zarządu Krajowego przewodniczący Krajowego Klubu składa syntetyczne sprawozdanie na posiedzeniu Zarządu Krajowego.


* * *

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Krajowy w dniu 15 stycznia 2008r.